top of page

Privacy Verklaring

Wat Ben Je Mooi Fotografie, gevestigd aan de Molenkrite 151 te Sneek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

​Contactgegevens:
Molenkrite 151, 8608 WD Sneek

Judith Zimmermann is de Functionaris Gegevensbescherming van Wat Ben Je Mooi Fotografie. Ik ben te bereiken via
wat-ben-je-mooi@live.nl of info@wat-ben-je-mooi.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:

WBJM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk zodra er een dienst geleverd wordt:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het sturen van een email en/of telefonisch
– Locatie gegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

WBJM verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Gezondheid (door bijvoorbeeld te vertellen hoe de bevalling gegaan is of hoe de zwangerschap verloopt via de mail)
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via wat-ben-je-mooi@live.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.

Wat Ben Je Mooi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van een eventuele nieuwsbrief 
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening goed uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren
– WBJM verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 
De wettelijke grondslag is het aangaan van een overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

WBJM neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker WBJM) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WBJM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer 5 jaar als bewaartermijn voor de verstrekte persoonsgegevens. Het bewaartermijn gaat in op het moment dat de fotoshoot heeft plaatsgevonden.

Delen van persoonsgegevens met derden

WBJM verkoopt jouw gegevens NOOIT aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:

Shootproof | e-mail en foto’s t.b.v. de online galerij | PRIVACYVERKLARING 
Google analytics | Website | PRIVACYVERKLARING
WIX | Website hosting |PRIVACYVERKLARING
Snelstart | Facturatie & offertes | PRIVACYVERKLARING
Social Media | Promotionele doeleinden
Leveranciers | Leveringsdoeleinden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WBJM gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw eigen computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je NAW persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WBJM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit gaat om de gegevens zoals; namen, adressen, rekeningnummers, emailadressen en telefoonnummers. Het gaat niet om het publiceren of delen van de afbeeldingen waarvoor tijdens het boeken van de fotoshoot toestemming is verleend. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar wat-ben-je-mooi@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. WBJM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: HTTPS://AUTORITEITPERSOONSGEGEVENS.NL/NL/CONTACT-MET-DE-AUTORITEIT-PERSOONSGEGEVENS/TIP-ONS

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WBJM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wat-ben-je-mooi@live.nl

bottom of page